Utwórz fakturę

GULDAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy GULDAN
PIN 35738774
TIN 2021367392
Numer VAT SK2021367392
Data utworzenia 22 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GULDAN
Hlavná 69
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 346 963 €
Zysk 10 078 €
Kapitał 688 475 €
Kapitał własny 250 370 €
Dane kontaktowe
E-mail palenica@palenica.sk
witryna internetowa http://www.palenica.sk
Telefon(y) kom. +421905322317, +421917414158
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 659,810
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 609,469
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 609,469
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 546,925
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,905
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,065
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -3,279
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -3,279
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,934
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,985
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,985
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,949
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,410
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,642
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,768
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,276
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,276
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 659,810
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,637
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 554,780
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 715
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 715
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -514,906
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,031
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -533,937
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,078
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,114
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,010
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,157
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 32,853
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 136,759
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 165,259
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,492
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,492
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 152,040
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,481
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,376
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,870
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,086
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,086
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 106,059
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 97,539
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,520
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 347,111
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 346,963
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 333,099
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,916
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,948
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328,555
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 161,217
D. Usług (účtová grupa 51) 89,067
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,632
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,165
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,294
4. Koszty społeczne (527, 528) 173
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,801
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,873
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,873
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,279
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 686
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,408
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,815
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 147
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 147
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,517
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,970
2. Pozostałe koszty (562A) 2,970
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,547
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,370
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,038
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,078
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016