Utwórz fakturę

TASSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TASSA
PIN 35738987
TIN 2020229508
Numer VAT SK2020229508
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TASSA
Legionárska 1/c
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 114 674 €
Zysk -4 657 €
Kapitał 32 534 €
Kapitał własny 4 099 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255568024
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,908
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,088
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,088
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,999
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,089
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,428
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,505
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,306
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,306
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -1,077
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 153
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -1,230
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,392
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,392
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,908
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -559
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,205
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,438
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,657
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,467
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,361
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,362
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,362
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,148
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,997
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,617
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,929
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,308
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 114,674
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 114,674
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 819
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 113,855
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,884
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,202
D. Usług (účtová grupa 51) 49,752
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 52,420
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,686
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,956
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,778
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 329
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,834
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,834
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,347
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,210
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,720
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,487
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 808
2. Pozostałe koszty (562A) 808
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,679
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,487
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,697
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015