Utwórz fakturę

B e n z i n a Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B e n z i n a Slovakia
PIN 35739142
TIN 2020206892
Numer VAT SK2020206892
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B e n z i n a Slovakia
Galvaniho 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 177 993 €
Zysk 22 039 €
Kapitał 2 735 801 €
Kapitał własny 939 489 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347731071, 0347731072, 0347731073, 911624010, 021262241796, 0262241796
Telefon(y) kom. 0911824825
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,646,935
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,228,308
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,228,308
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 151,406
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,804,626
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 256,994
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,282
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 415,077
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 76,417
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 76,417
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 317,449
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 304,124
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 304,124
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,325
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,211
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,643
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 568
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,550
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,550
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,646,935
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 961,527
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 366,461
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 366,461
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,039
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,685,408
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 92,156
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 6,660
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,659
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 79,082
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,755
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 377,192
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 577,374
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 415,760
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,760
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 150,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,429
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,922
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,500
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 637,186
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,177,997
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,177,993
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,988,103
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 178,747
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,843
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,090,934
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,540,280
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 64,165
D. Usług (účtová grupa 51) 83,904
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 145,982
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,118
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,257
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,081
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 226,023
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 226,023
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,059
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 478,501
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56,284
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,842
2. Pozostałe koszty (562A) 36,842
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,442
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56,279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,780
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,741
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,153
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -412
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015