Utwórz fakturę

C H E M P R O C E S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C H E M P R O C E S
PIN 35740469
TIN 2020242609
Numer VAT SK2020242609
Data utworzenia 04 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C H E M P R O C E S
Šamorínska 52
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 469 702 €
Zysk 1 247 043 €
Kapitał 1 344 492 €
Kapitał własny 459 061 €
Dane kontaktowe
E-mail chemproces@chemproces.sk
witryna internetowa http://www.chemproces.sk
Telefon(y) +421243415221, +421243636953, +421243636952
Telefon(y) kom. +421911464002, +421911464114, +421911826938
Nr(y) faksu 0243636952
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,112,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 562,477
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,472
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,472
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 559,005
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 199,163
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 260,726
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 99,116
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,542,620
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 433
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 433
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,095,852
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,088,828
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,088,828
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,024
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,446,335
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,630
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,439,705
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,765
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,765
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,112,862
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,309,301
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 54,954
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,954
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,247,043
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,799,700
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,198
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 24,139
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 24,139
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,059
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 47,278
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,723,636
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 993,581
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 993,581
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 375,109
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,249
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,416
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 347,076
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,588
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,588
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,861
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,636
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,225
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,469,747
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,469,702
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,479,012
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,980,483
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,207
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,854,367
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,335,572
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,958
D. Usług (účtová grupa 51) 1,213,129
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 135,906
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,252
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,562
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,092
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,759
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,664
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,664
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,540
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,839
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,615,335
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,829,836
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 46
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 46
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,594
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,312
2. Pozostałe koszty (562A) 4,312
O. Walutowe straty (563) 55
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,227
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,548
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,607,787
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 360,744
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 360,744
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,247,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015