Utwórz fakturę

ALTERIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALTERIA
PIN 35740515
TIN 2020270164
Numer VAT SK2020270164
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALTERIA
Predmestská 90
01001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 885 €
Zysk 1 954 €
Dane kontaktowe
E-mail altra@altra.sk
Telefon(y) 0415001469, 0415071300, 0417003390, 0417232053, 0417635295
Telefon(y) kom. +421903548584, +421905210721, +421905668307, +421915780700, 0903508898, 0910945099
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,858
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 148,098
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 148,098
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,820
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 136,278
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,663
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 944
8. Podatek odroczony należności (481A) 944
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,120
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 43,290
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,830
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 599
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 598
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 97
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 97
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,858
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 149,373
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 149,373
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,917
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,917
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -60,917
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,168
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -85,085
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,954
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,337
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,387
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,387
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 53
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 53
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,038
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,173
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,173
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,230
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 982
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 505
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,148
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 769
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 769
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 24,090
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,285
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,885
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,180
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,705
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,686
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 481
D. Usług (účtová grupa 51) 3,144
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,039
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,427
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,223
4. Koszty społeczne (527, 528) 389
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,468
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,159
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 395
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,199
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,555
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 262
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 262
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -262
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 983
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,349
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -366
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,954
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015