Utwórz fakturę

U.M.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy U.M.S.
PIN 35740558
TIN 2020242818
Numer VAT SK2020242818
Data utworzenia 04 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba U.M.S.
Studená 5
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 067 521 €
Zysk -18 121 €
Kapitał 653 567 €
Kapitał własny 357 066 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905917419, 0263811745
Telefon(y) kom. 0905431857
Nr(y) faksu 0244371963
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 637,115
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 49,087
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,087
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,087
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 586,854
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 403,365
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 36
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 403,329
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 145,833
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 130,747
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,747
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,606
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,491
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,989
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,656
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,352
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,174
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,174
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 637,115
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,945
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 119,290
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,003
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,003
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 221,134
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 225,677
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,543
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,121
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,170
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,025
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,025
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 93,990
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 201,576
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 82,805
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,805
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 73,550
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,650
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,436
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,045
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 90
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 579
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 579
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,067,523
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,067,521
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,000,523
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50,837
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,161
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,073,772
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,732,824
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,548
D. Usług (účtová grupa 51) 156,771
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 114,227
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,047
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,857
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,323
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,163
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,745
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,745
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,380
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,114
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,251
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 134,217
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,992
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,629
2. Pozostałe koszty (562A) 6,629
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,363
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,990
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,241
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,121
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015