Utwórz fakturę

RIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RIA
PIN 35740647
TIN 2020242664
Numer VAT SK2020242664
Data utworzenia 05 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RIA
Podzáhradná 106
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 286 €
Zysk -63 310 €
Kapitał 562 653 €
Kapitał własny -40 494 €
Dane kontaktowe
E-mail dancewear@riasro.sk
Telefon(y) 0903194332
Telefon(y) kom. +421903708032
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 516,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 451,083
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 356,953
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 356,953
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 94,130
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 94,130
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 54,382
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 34,443
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34
4. Zwierzęta (124) - /195/ 15
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 34,394
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,340
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,340
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,340
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,599
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,186
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,413
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,448
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 11,448
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 516,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,738
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 432
2. Inne fundusze (427, 42X) 432
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -47,499
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -47,499
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -63,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620,113
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 612,627
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,972
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,972
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 591,980
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 766
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 462
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,486
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 538
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 67,286
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,286
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,062
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,224
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,233
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 45,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,424
D. Usług (účtová grupa 51) 15,629
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,604
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,833
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,813
4. Koszty społeczne (527, 528) 958
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,346
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,346
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,134
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -60,947
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,552
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,363
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,160
2. Pozostałe koszty (562A) 1,160
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,203
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,363
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -63,310
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -63,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015