Utwórz fakturę

Eiffage Construction Slovenská republika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Eiffage Construction Slovenská republika
PIN 35740655
TIN 2020219894
Numer VAT SK2020219894
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Eiffage Construction Slovenská republika
Hraničná 12
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 400 830 €
Zysk 209 802 €
Dane kontaktowe
E-mail marketing@eiffage.sk
Telefon(y) 0556712441, 0556712514, 0556712518, 0232221701, 0232221745
Nr(y) faksu 0232221702
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,510,599
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,342,769
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,913
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 26,913
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,315,856
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,111,133
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 54,668
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 150,055
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,079,024
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,030
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,030
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,324,145
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,275,333
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,275,333
8. Podatek odroczony należności (481A) 48,812
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,183,647
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,838,029
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,240
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,834,789
2. Wartość netto kontraktu (316A) 2,211,919
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,834
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 865
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,557,202
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,805
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,551,397
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 88,806
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,819
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 43,672
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 43,315
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,510,599
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,185,626
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,117,773
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,117,773
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,500,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,641,949
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,641,949
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,802
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,324,944
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,542,842
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,634,971
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,634,971
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,905,757
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,114
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 199,623
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 199,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,779,252
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,609,024
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,609,024
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 9,161
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 85,313
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,187
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,656
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,911
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 803,227
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 44,967
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 758,260
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 29
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 29
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,945,090
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,400,830
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,945,090
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 179,414
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276,326
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,096,171
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 943,204
D. Usług (účtová grupa 51) 20,711,016
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,943,900
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,429,235
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 469,335
4. Koszty społeczne (527, 528) 45,330
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -20,031
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 122,390
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 122,390
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 141,385
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 319,639
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -65,332
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 304,659
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,290,870
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 57
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 57
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 118,633
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 53,542
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 53,233
2. Pozostałe koszty (562A) 309
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 65,091
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -118,572
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 186,087
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -23,715
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,477
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -33,192
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 209,802
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016