Utwórz fakturę

MONZAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONZAR
PIN 35740892
TIN 2020242829
Numer VAT SK2020242829
Data utworzenia 05 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONZAR
Slovnaftská 106
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 370 196 €
Zysk 210 459 €
Kapitał 637 234 €
Kapitał własny 388 901 €
Dane kontaktowe
E-mail monzarba@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0245522445, 0243423065
Nr(y) faksu 0245522445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,561,820
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 192,080
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 192,080
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,750
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 190,330
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,292,212
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,070
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,070
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,033,721
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,033,721
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,033,721
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 253,421
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 138,942
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 114,479
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 77,528
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,095
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 73,433
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,561,820
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 593,000
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 375,238
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 375,238
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 210,459
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 968,820
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,947
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,342
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 28,605
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,660
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,660
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 935,261
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 867,614
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 867,614
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,814
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,924
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,779
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 384
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,746
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,952
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,360,721
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,370,196
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 364
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,360,357
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,475
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,089,500
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 364
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,085,831
D. Usług (účtová grupa 51) 1,851,232
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,747
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64,672
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,312
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,130
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 57,982
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 57,982
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,242
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,456
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 280,696
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 423,294
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,771
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,620
2. Pozostałe koszty (562A) 1,620
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,760
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 269,936
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 59,477
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 60,696
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,219
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 210,459
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015