Utwórz fakturę

Education - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Education
PIN 35741058
TIN 2020219718
Numer VAT SK2020219718
Data utworzenia 10 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Education
Mlynarovičova 10
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 292 538 €
Zysk 18 866 €
Kapitał 108 591 €
Kapitał własny -63 236 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248201081, 0220648111
Nr(y) faksu 0248201085
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 111,365
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 41,350
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 36,350
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 36,350
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,733
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,372
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,372
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,372
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 65,361
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 252
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,109
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,282
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,282
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 111,365
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,557
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,706
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,706
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 42,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 671
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,686
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -59,686
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,866
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,682
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,353
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,353
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 40,969
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,730
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,000
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,644
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,162
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 360
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 60,126
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,868
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 57,258
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 292,561
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 292,538
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 292,537
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 271,099
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,783
D. Usług (účtová grupa 51) 208,989
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,763
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,738
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,529
4. Koszty społeczne (527, 528) 496
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,408
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,408
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,156
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,765
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,428
O. Walutowe straty (563) 1,077
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 351
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,406
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,033
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,167
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,167
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,866
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016