Utwórz fakturę

TransData - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy TransData
PIN 35741236
TIN 2020242763
Numer VAT SK2020242763
Data utworzenia 13 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TransData
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 435 790 €
Zysk 604 008 €
Kapitał 777 718 €
Kapitał własny -517 834 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@transdata.sk
witryna internetowa http://www.transdata.sk
Telefon(y) +421248291360
Nr(y) faksu 0248291360
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,814,740
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 226,357
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 136,744
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 19,620
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 63,124
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 54,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 89,613
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 89,613
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,579,407
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 78,869
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 78,869
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 60,638
8. Podatek odroczony należności (481A) 60,638
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,080,989
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,062,014
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,062,014
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,975
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 358,911
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,633
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 357,278
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,976
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,976
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,814,740
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 692,324
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 211,613
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 211,613
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,161
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,161
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -144,458
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 107,297
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -251,755
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 604,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,122,416
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,951
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,745
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,206
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 949,441
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 496,454
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496,454
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 63,072
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,307
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317,275
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,333
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 156,312
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,676
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 116,636
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 712
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,383,841
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,435,790
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,383,841
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 45,988
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,961
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,674,067
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,424,539
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 24,980
D. Usług (účtová grupa 51) 805,317
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,373,165
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 993,399
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 350,869
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,897
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,503
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,062
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,062
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -22,922
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,423
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 761,723
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,174,993
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 47
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,179
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 31,506
2. Pozostałe koszty (562A) 31,506
O. Walutowe straty (563) 47
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,626
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,104
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 726,619
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 122,611
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 183,249
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -60,638
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 604,008
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016