Utwórz fakturę

Eastone Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Eastone Group
PIN 35741392
TIN 2020270274
Numer VAT SK2020270274
Data utworzenia 18 February 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Eastone Group
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 588 630 €
Zysk 25 275 €
Kapitał 771 796 €
Kapitał własny 86 015 €
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 635,884
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,269
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,910
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,630
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,280
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,359
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,307
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 1,052
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 626,445
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 456,946
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 45,563
3. Produkty (123) - /194/ 410,337
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,046
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 148,630
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 148,630
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,630
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,869
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,470
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,399
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 170
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 635,884
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,857
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 46,894
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 46,894
A.II. Składki (412) 613,306
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,379
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,379
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -13,150
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -13,150
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -549,166
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,566
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -573,732
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,275
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,027
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 822
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 822
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 123,669
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 240,351
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 213,943
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,943
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 190
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,556
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,688
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,624
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 350
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,185
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,185
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120,000
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 583,026
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 588,630
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 576,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,401
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,796
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,320
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 168,497
D. Usług (účtová grupa 51) 234,001
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 133,732
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,858
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,433
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,441
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 325
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,262
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 496
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 50,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 185,525
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 192
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 98
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 94
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,286
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,528
2. Pozostałe koszty (562A) 8,528
O. Walutowe straty (563) 2,311
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,447
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,094
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,216
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,941
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,941
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,275
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016