Utwórz fakturę

REAL-CITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REAL-CITY
PIN 35741473
TIN 2020270835
Numer VAT SK2020270835
Data utworzenia 13 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REAL-CITY
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 004 €
Zysk -165 312 €
Kapitał 3 733 313 €
Kapitał własny -398 684 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,734,160
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,121,338
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,121,338
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,226,027
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,891,129
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,182
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 610,692
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 575,000
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 575,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 575,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,692
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,147
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,545
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,130
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,130
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,734,160
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -563,996
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -405,987
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 291,897
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -697,884
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,312
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,298,156
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,211,518
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,211,518
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 85,858
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,486
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,486
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,800
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 512
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 355
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,705
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 780
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 780
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,004
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,730
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,110
D. Usług (účtová grupa 51) 38,682
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,395
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,730
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,665
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,250
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,692
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,692
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,601
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -48,726
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -14,792
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 115,776
O. Walutowe straty (563) 115,306
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -115,626
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -164,352
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -165,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015