Utwórz fakturę

Capgemini Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Capgemini Slovensko
Stan Zniszczono
PIN 35741538
TIN 2020270384
Numer VAT SK2020270384
Data utworzenia 20 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Capgemini Slovensko
Prievozská 2/B
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 265 392 €
Zysk -1 750 421 €
Kapitał 1 959 732 €
Kapitał własny -2 033 602 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244455678
Nr(y) faksu 0244455680
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,686,291
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,068
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,068
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,590
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 478
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,642,715
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 589,826
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 560,782
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,711
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 474,071
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,004
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,040
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,052,889
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,052,699
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,443
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 23,065
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,686,291
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,609,980
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,396,072
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,396,072
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,750,421
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,970,490
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,804,994
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,800,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,994
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 280,169
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 129,032
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,068
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,964
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 74,731
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,192
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,214
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,885,327
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,537
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,848,790
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 325,781
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 325,781
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,260,805
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,265,392
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,260,805
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,587
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,011,594
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,403
D. Usług (účtová grupa 51) 1,190,089
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,323,327
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,015,437
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 286,847
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,043
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 312
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,871
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,871
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,473,592
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,746,202
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,049,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 976
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 944
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 944
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,136
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 257
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 257
O. Walutowe straty (563) 1,033
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 846
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,160
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,747,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,059
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,059
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,750,421
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016