Utwórz fakturę

REMONTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy REMONTA
PIN 35741643
TIN 2020229750
Numer VAT SK2020229750
Data utworzenia 20 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMONTA
Nobelova 34/1302
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 512 €
Zysk -1 303 €
Kapitał 28 087 €
Kapitał własny -40 275 €
Dane kontaktowe
E-mail remonta@stonline.sk
Telefon(y) 0244880529, 0244882696, 0244888169, 0905469848
Telefon(y) kom. 0905469848
Nr(y) faksu 0244880529
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,706
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,310
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,310
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,753
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,184
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,184
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6,569
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,643
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,845
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 798
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 313
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 313
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,019
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -40,174
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,510
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,303
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,193
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 48
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,285
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,261
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 328
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,029
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,469
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,198
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,860
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,860
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,240
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 41,512
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,240
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,270
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,123
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,918
D. Usług (účtová grupa 51) 20,509
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,166
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,978
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,825
4. Koszty społeczne (527, 528) 363
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 954
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,421
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,813
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 341
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 330
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -341
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,351
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,351
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,303
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015