Utwórz fakturę

D - Partner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D - Partner
PIN 35741830
TIN 2021457878
Numer VAT SK2021457878
Data utworzenia 18 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D - Partner
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 510 €
Zysk -690 €
Kapitał 223 115 €
Kapitał własny -12 600 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 208,918
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 80,973
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,631
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,631
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 50,342
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 50,342
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 127,945
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 122,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,772
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,772
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,660
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,500
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,482
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,018
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 208,918
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,290
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,903
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,455
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -40,358
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -690
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,208
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 222,208
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,693
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,693
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 217,331
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,224
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 510
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 510
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 510
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157
D. Usług (účtová grupa 51) 153
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 357
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -83
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 270
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -690
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015