Utwórz fakturę

CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING
PIN 35742704
TIN 2020229783
Numer VAT SK2020229783
Data utworzenia 17 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING
Panenská 26
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 195 160 €
Zysk 99 €
Kapitał 168 029 €
Kapitał własny 72 781 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424440103, 0424420388, 0905501261
Telefon(y) kom. 0905501261
Nr(y) faksu 0424440103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 205,183
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,063
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,063
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,063
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 200,211
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,439
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,439
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 49,142
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 49,142
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,142
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 2,347
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 2,347
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 144,283
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 118,457
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,826
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 909
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 909
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 205,183
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,880
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,479
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 77,621
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,142
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,303
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,395
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,395
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 83,670
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 73,268
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,268
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,276
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 481
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,645
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 599
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 599
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 193,592
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 195,160
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 162,679
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,913
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,568
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 186,162
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114,748
D. Usług (účtová grupa 51) 53,951
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,667
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,366
4. Koszty społeczne (527, 528) 505
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 388
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,560
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,560
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 848
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,998
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,893
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,939
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,639
2. Pozostałe koszty (562A) 5,639
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,298
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,939
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,059
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 99
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015