Utwórz fakturę

RIHO INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Nazwa firmy RIHO INVEST
PIN 35742844
Data utworzenia 11 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RIHO INVEST
Hlavná 461/54
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 269 887 €
Zysk -30 674 €
Kapitał 1 950 998 €
Kapitał własny 943 102 €
Dane kontaktowe
E-mail office@rideer.sk
witryna internetowa http://www.rideer.sk
Telefon(y) +421245980113
Telefon(y) kom. +421903474427, +421903793189
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,434,017
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 776,489
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 776,489
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 295,932
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 256,798
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 223,759
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 646,978
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 562,060
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,940
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 557,120
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,335
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 333
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333
8. Podatek odroczony należności (481A) 13,002
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 47,199
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,764
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,764
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,597
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,838
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,384
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,910
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,474
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,550
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,550
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,434,017
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 912,429
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 173,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 173,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 653,627
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,300
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,300
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 99,176
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 99,176
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,674
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 521,210
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,699
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,351
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,155
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,193
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,472
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 105,439
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,439
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,738
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,493
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,310
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,633
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,859
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,244
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,244
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 293,795
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 378
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 378
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,262,277
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,269,887
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,159,905
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,994
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 93,375
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,610
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,003
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,271,822
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,518,116
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,755
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 54,681
D. Usług (účtová grupa 51) 66,143
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 209,767
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 147,045
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,645
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,077
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,073
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 243,663
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 243,663
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,122
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 480
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,022
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,935
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 512,579
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,769
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,893
2. Pozostałe koszty (562A) 22,893
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,870
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,753
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,688
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -8,014
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,399
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -11,413
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,674
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016