Utwórz fakturę

Glacier Garlock Bearings - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Glacier Garlock Bearings
PIN 35742879
Data utworzenia 18 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Glacier Garlock Bearings
Nábrežie 625/12
02601
Dolný Kubín
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 111 969 €
Zysk 2 174 889 €
Kapitał 75 316 812 €
Kapitał własny 65 063 711 €
Dane kontaktowe
E-mail slovakia@ggbearings.com
Telefon(y) 0434040111, 0434040500, 0434040999, 0434040100, 0434040126
Nr(y) faksu 0434040500
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76,133,527
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 71,916,234
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 781,180
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 781,180
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,957,054
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 237,768
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,874,586
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,621,118
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 223,582
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 61,178,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 61,178,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,209,620
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,188,889
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 670,717
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 846,916
3. Produkty (123) - /194/ 636,519
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 34,737
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,913,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,542,766
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,181
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 737,585
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 370,679
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 107,286
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 408
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 106,878
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,673
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,673
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76,133,527
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,238,598
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 61,448,224
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,597,228
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,558,234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,961,006
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,174,889
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,894,929
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,978,556
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 6,520,238
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,996
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 455,322
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,197
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,197
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,524,903
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,023,145
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 378,992
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 589,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,930
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 125,074
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 83,024
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 292,479
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,181
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 387,273
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 56,635
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 330,638
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,319,576
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,111,969
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 880,911
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 17,397,917
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,748
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 684,743
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 99,562
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,088
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,908,971
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 743,845
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,410,128
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 13,260
D. Usług (účtová grupa 51) 2,572,360
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,858,853
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,043,385
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 744,140
4. Koszty społeczne (527, 528) 71,328
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,884
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,068,792
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,069,679
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -887
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 35,072
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 108,057
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,720
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,202,998
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,264,726
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,838
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23,826
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 265,626
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 242,144
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 242,144
O. Walutowe straty (563) 19,136
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,346
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -241,788
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,961,210
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 786,321
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 794,956
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,635
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,174,889
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016
 • PIN :35742879
 • Zarejestrowana siedziba: Glacier Garlock Bearings, Nábrežie 625/12, 02601, Dolný Kubín
 • Data utworzenia: 18 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2001Nové obchodné meno:
   Glacier Garlock Bearings s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábrežie 625/12 Dolný Kubín 026 01
   Noví spoločníci:
   GIB Holdings Inc. 1209 Orange Street, Wilmington Delaware USA
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ing. Ján Pavolka Martina Hattalu 2050/20 Dolný Kubín 026 01
   05.06.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť