Utwórz fakturę

MAROEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAROEL
PIN 35742992
TIN 2021380482
Numer VAT SK2021380482
Data utworzenia 19 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAROEL
Gorkého 10
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 156 627 €
Zysk -20 131 €
Kapitał 3 702 320 €
Kapitał własny 3 006 243 €
Dane kontaktowe
E-mail uct@turan.sk
Telefon(y) 0245926216, 0903800839
Telefon(y) kom. 0903800839
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,638,066
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,548,098
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,017,736
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 207,428
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 772,902
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,592
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,814
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,530,362
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,530,362
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 89,762
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,371
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,204
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,204
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,167
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,391
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,273
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 206
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 206
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,638,066
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,971,699
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,486,234
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,165,304
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 316,506
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 848,798
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 332,989
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 377,998
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,009
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,131
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,942
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 60,740
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 983
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 59,757
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 161,093
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,672
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,672
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 137,856
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 307
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,085
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 109
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 109
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 444,425
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 444,425
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 156,627
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 156,627
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 151,878
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,350
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,386
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,170
D. Usług (účtová grupa 51) 68,099
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,286
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,226
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
4. Koszty społeczne (527, 528) 573
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,912
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 74,827
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 74,827
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,248
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -284
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,128
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,759
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 69,609
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 256
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 249
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 249
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 702
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 692
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -446
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -19,205
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 926
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,026
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -100
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,131
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015