Utwórz fakturę

INTERCHEMIA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.09.2016
Basic information
Nazwa firmy INTERCHEMIA Bratislava
PIN 35743034
TIN 2020211303
Numer VAT SK2020211303
Data utworzenia 23 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCHEMIA Bratislava
Pri Suchom mlyne 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 526 405 €
Zysk -19 492 €
Kapitał 190 467 €
Kapitał własny -79 576 €
Dane kontaktowe
E-mail interchemia@interchemia.sk
Telefon(y) +421254651005, +421254651006, +421254651007, +421254791190
Telefon(y) kom. +421903807044
Date of updating data: 16.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 158,649
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,950
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,950
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,901
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,049
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 147,971
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 434
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 434
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 112,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 58,345
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,345
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,751
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,330
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,111
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 462
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,649
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,728
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,728
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 158,649
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,275
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,017
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,017
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 45,111
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 243,953
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -198,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,492
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,374
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,185
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,320
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 94,934
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,657
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 333
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,964
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,745
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,020
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,608
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,525
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,379
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,255
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,255
Date of updating data: 16.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 526,405
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 524,714
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,691
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,627
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,009
D. Usług (účtová grupa 51) 152,138
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 297,886
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 212,792
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,122
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,972
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,348
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,848
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,848
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,398
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,222
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 335,567
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,049
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,012
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 41
2. Pozostałe koszty (562A) 2,971
O. Walutowe straty (563) 60
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 977
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,039
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,261
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,231
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,231
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,492
Date of updating data: 16.09.2016
Date of updating data: 16.09.2016