Utwórz fakturę

MAGNA E. A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAGNA E. A.
PIN 35743565
TIN 2020230135
Numer VAT SK2020230135
Data utworzenia 06 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAGNA E. A.
Teplická 63
92101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 914 359 €
Zysk 484 075 €
Kapitał 15 051 540 €
Kapitał własny 1 398 884 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0337757351, 0337720731
Telefon(y) kom. 0908708320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,229,232
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,382,552
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 307,777
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 304,558
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,219
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 715,772
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,363
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 144,771
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 542,638
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 359,003
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 359,003
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,358,083
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 993
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 993
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,781
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,781
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,781
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,505,226
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,447,737
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,447,737
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,677
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,812
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,848,083
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,122
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,844,961
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 488,597
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 955
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 66,120
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 421,522
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,229,232
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,591,906
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 122,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 122,500
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -32,453
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -32,453
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,784
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,784
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 484,075
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,637,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,513
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,434
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 79
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,647,947
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,635,409
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,635,409
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 54,298
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 32,110
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118,895
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 807,235
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 57,209
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 57,209
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,730,657
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 87,952,948
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,914,359
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 53,811,413
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,094,721
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,008,205
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,852,805
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 50,430,199
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 90,131
D. Usług (účtová grupa 51) 33,926,192
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,081,827
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 790,088
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 17,400
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 257,324
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,015
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,427
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 163,728
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 163,728
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 113,788
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,040,513
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,061,554
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,459,612
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,588
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 30,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,619
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,619
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 969
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 437,428
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 30,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 170,705
2. Pozostałe koszty (562A) 170,705
O. Walutowe straty (563) 6,003
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 230,720
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -398,840
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 662,714
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 178,639
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 249,399
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -70,760
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 484,075
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743565 TIN: 2020230135 Numer VAT: SK2020230135
 • Zarejestrowana siedziba: MAGNA E. A., Teplická 63, 92101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2004Nové sidlo:
   Teplická 63 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Moravčík Rázusova 11/1692 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   17.12.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   29.09.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Kelza spol. s r.o. IČO: 36 456 098 Budovateľská 1279/21 Vranov nad Topľou 093 01
   Lukáš Moravčík Rázusova 11/1692 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Adriana Drahovská Vrbovská cesta 2506/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   28.09.2003Zrušené sidlo:
   Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   04.10.2001Noví spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   03.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   13.09.1999Noví spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   12.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   MAGNA E. A. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja prevádzkovateľom iných živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba audiovizuálnych programov - okrem činností v zmysle autorského zákona
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   výskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava