Utwórz fakturę

KOREKTSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOREKTSTAV
PIN 35743671
TIN 2021392175
Numer VAT SK2021392175
Data utworzenia 16 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOREKTSTAV
Bukovinská 7
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 633 275 €
Zysk 7 278 €
Kapitał 310 762 €
Kapitał własny 15 590 €
Dane kontaktowe
E-mail korektstav@korektstav.sk
Telefon(y) +421244872922, +421244872929
Telefon(y) kom. +421905328035
Nr(y) faksu 0244872922
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 189,572
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,668
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,668
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,668
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 172,041
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,870
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,870
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 20,012
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 20,012
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,012
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 160,135
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 155,431
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,431
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,704
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -16,976
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,608
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -18,584
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,863
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,863
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 189,572
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,868
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -91,714
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 463
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -92,177
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,278
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,704
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,352
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 363
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,989
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 6,338
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 156,014
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 94,958
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,958
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,727
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,356
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,982
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 291
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 633,491
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 633,275
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 626,418
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,094
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,763
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 618,030
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 324,909
D. Usług (účtová grupa 51) 239,799
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,230
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,941
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,146
4. Koszty społeczne (527, 528) 143
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,043
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,083
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,083
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,966
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,245
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,710
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 216
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 215
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,646
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,376
2. Pozostałe koszty (562A) 2,376
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,270
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,430
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,815
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,537
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,537
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015