Utwórz fakturę

FEROMAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FEROMAX
PIN 35743913
TIN 2020270692
Numer VAT SK2020270692
Data utworzenia 02 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FEROMAX
ul. 29.
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 384 781 €
Zysk 125 507 €
Kapitał 6 951 779 €
Kapitał własny 4 664 682 €
Dane kontaktowe
E-mail feromax@feromax.sk
Telefon(y) 0347742841, 0347742842, 0347742843, 0524468439, 0244452580
Telefon(y) kom. 0903241887, 0911746257, 0911761078
Nr(y) faksu 0244452574
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,855,719
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 784,813
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,541
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,541
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 778,272
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 150,700
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 178,866
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 446,539
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,167
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,066,740
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,640,883
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,640,883
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,421,211
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,289,318
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,289,318
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,096
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 122,797
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,004,646
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,268
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 989,378
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,855,719
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,790,189
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,653,523
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,653,523
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,507
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,071
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,395
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,849
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,037,687
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,009,107
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,009,107
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 821
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,061
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,633
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,923
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,140
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,140
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 459
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 459
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,305,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,384,781
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,938,897
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 281,673
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 85,281
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,230
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,222,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,641,911
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 240,857
D. Usług (účtová grupa 51) 745,659
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 188,722
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 135,601
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,593
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,528
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,306
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 107,051
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 107,051
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 405
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 201,680
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,196
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 161,994
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 677,424
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 159
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 159
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 544
O. Walutowe straty (563) 37
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 507
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -385
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 161,609
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,102
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 40,762
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,660
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 125,507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015