Utwórz fakturę

ARTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARTO
PIN 35743999
TIN 2020229816
Numer VAT SK2020229816
Data utworzenia 02 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARTO
Pribišová 2
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 085 €
Zysk -24 150 €
Kapitał 35 141 €
Kapitał własny -22 369 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@arto.sk
Telefon(y) 0244459786, 0244459788
Telefon(y) kom. 0911737717
Nr(y) faksu 0244459802
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,983
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,725
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 390
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 390
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,335
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,335
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,974
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,465
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,323
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,161
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 142
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 509
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 89
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 420
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,284
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,983
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,519
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 335
2. Inne fundusze (427, 42X) 335
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,343
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -29,343
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,150
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,043
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,043
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,586
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 740
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 740
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,720
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,726
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 57
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,855
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,085
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,580
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 505
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,353
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,996
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,406
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 4,769
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,403
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,415
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,941
4. Koszty społeczne (527, 528) 47
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 553
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,226
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,226
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,268
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,086
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,882
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 747
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 747
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 0
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,882
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,150
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015