Utwórz fakturę

ATS Energy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ATS Energy
PIN 35744235
TIN 2021400942
Numer VAT SK2021400942
Data utworzenia 09 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATS Energy
Vajnorská 134/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 306 052 €
Zysk 84 043 €
Kapitał 2 052 490 €
Kapitał własny 625 908 €
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,780,783
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,611,998
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,611,998
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 66,119
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 35,266
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,510,613
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 167,754
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,712
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,350
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,350
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,284
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,078
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 136,042
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136,042
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,031
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,780,783
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 375,527
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 132,526
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -69,499
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -69,499
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 221,154
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 221,154
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,043
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,256
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,189,630
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,646
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,294
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,294
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 853
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 69,499
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 750
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 750
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139,230
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 305,138
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 306,052
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 305,138
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 914
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,510
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,396
D. Usług (účtová grupa 51) 33,198
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 500
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 103,068
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 103,068
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,348
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 163,542
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 269,544
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 78,551
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 43,424
2. Pozostałe koszty (562A) 43,424
O. Walutowe straty (563) 53
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 34,881
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 193
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78,536
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 85,006
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 84,043
Date of updating data: 27.09.2016
Date of updating data: 27.09.2016