Utwórz fakturę

ELT servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELT servis
PIN 35744413
TIN 2020229970
Numer VAT SK2020229970
Data utworzenia 15 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELT servis
Rožňavská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 952 329 €
Zysk 38 085 €
Kapitał 280 235 €
Kapitał własny 148 293 €
Dane kontaktowe
E-mail elt@elt-servis.sk
witryna internetowa http://www.elt-servis.sk
Telefon(y) +421244633147, +421244633146, +421244454981
Nr(y) faksu 0244373379
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 486,512
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,244
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,244
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,244
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 8,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 448,851
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 323
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 174
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 149
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 428,332
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 290,958
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,958
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 137,374
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,196
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 595
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,601
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,417
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,417
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 486,512
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,379
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,239
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,239
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 140,416
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 140,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,085
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 300,133
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59,826
2. Wartość netto kontraktu (316A) 41,066
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 39
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 18,721
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 221,805
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 164,296
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 164,296
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,435
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,225
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,214
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,935
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,700
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,272
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,272
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 944,391
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 952,329
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 944,392
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,937
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 894,437
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 495,151
D. Usług (účtová grupa 51) 257,625
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 124,754
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,115
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,284
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,355
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,376
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,303
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,303
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,581
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,809
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,892
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 191,616
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,781
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,000
2. Pozostałe koszty (562A) 2,000
O. Walutowe straty (563) 27
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,754
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,779
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,028
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,028
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 38,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015