Utwórz fakturę

ATCL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy ATCL
PIN 35744545
TIN 2020220246
Numer VAT SK2020220246
Data utworzenia 02 kwiecień 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ATCL
Adámiho 8
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 416 €
Zysk 37 523 €
Kapitał 103 012 €
Kapitał własny 66 542 €
Dane kontaktowe
E-mail atcl@atcl.sk
Telefon(y) 0263531354, 0905456700, 0263631554
Telefon(y) kom. 0905234800, 0905456700
Nr(y) faksu 0263531356
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,399
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,394
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,394
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,394
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 110,765
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,421
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,267
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,267
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 154
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,344
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 219
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,125
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 240
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 240
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,399
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,065
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 498
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 498
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,546
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,546
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,523
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,334
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 56
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 56
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,502
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,097
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,097
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,761
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 657
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,598
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 776
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 776
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 131,416
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,313
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 126,514
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,589
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,631
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,313
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,505
D. Usług (účtová grupa 51) 29,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,216
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,397
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,764
4. Koszty społeczne (527, 528) 55
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 826
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,922
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,922
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,598
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 54,785
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,758
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,221
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 28,215
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,316
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 28,215
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 101
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,690
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,407
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,407
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 5,760
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 37,523
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015