Utwórz fakturę

PADEL & SQUASH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Nazwa firmy PADEL & SQUASH
PIN 35744588
Data utworzenia 17 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PADEL & SQUASH
Nové záhrady V 5864/5
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 749 €
Zysk -679 €
Kapitał 22 840 €
Kapitał własny 12 612 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903409020
Nr(y) faksu 0248291520
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,280
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,950
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,950
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,330
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,195
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 135
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,280
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,933
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,972
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 720
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 5,252
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -679
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 153
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 194
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 194
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,749
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,749
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,428
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 412
D. Usług (účtová grupa 51) 1,793
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -679
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -456
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -679
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -679
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016