Utwórz fakturę

RWA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.10.2016
Basic information
Nazwa firmy RWA SLOVAKIA
PIN 35744723
TIN 2020220081
Numer VAT SK2020220081
Data utworzenia 20 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RWA SLOVAKIA
Pri trati 15
82014
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 865 130 €
Zysk 650 412 €
Kapitał 29 080 390 €
Kapitał własny 4 403 913 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0357798320, 0240201111, 0240201121
Date of updating data: 18.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,422,123
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,013,619
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 369
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 369
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,635,392
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 983,814
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,188,262
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,437,383
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 25,933
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 377,858
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 377,858
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,389,501
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,064,756
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 597,052
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,845,965
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 621,739
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 67,287
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 7,836
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,836
8. Podatek odroczony należności (481A) 59,451
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,895,304
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,589,871
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,529,280
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,060,591
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 6,152,363
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 153,030
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 40
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 362,154
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,552
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 346,602
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,003
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,003
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,422,123
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,281,784
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,302,596
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,302,596
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,297,978
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 107,791
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 107,791
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,261,573
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -107,233
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 1,368,806
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -338,566
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -338,566
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 650,412
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,140,339
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,423
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,423
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 25,892
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 25,892
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,842,631
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 739,144
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,570
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 699,574
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 57,478
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 35,363
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,021
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 254,393
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 45,835
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 208,558
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,000,000
Date of updating data: 18.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,214,768
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,865,130
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 5,595,488
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 619,280
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,945,836
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,526,079
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,085,816
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,403,591
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -34,604
D. Usług (účtová grupa 51) 775,532
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 592,374
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 426,771
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 145,682
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,921
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37,203
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 296,120
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 261,792
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 34,328
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 920,612
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,970
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 91,018
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 779,314
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,124,413
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,610
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17,608
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 17,585
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 96,732
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 32,980
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35,074
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 21,928
2. Pozostałe koszty (562A) 13,146
O. Walutowe straty (563) 161
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 28,514
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79,122
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 700,192
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 49,780
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,965
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 41,815
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 650,412
Date of updating data: 18.10.2016
Date of updating data: 18.10.2016