Utwórz fakturę

TOP SERVICE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Nazwa firmy TOP SERVICE SLOVAKIA
PIN 35744987
TIN 2020229959
Numer VAT SK2020229959
Data utworzenia 24 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOP SERVICE SLOVAKIA
Galantská cesta 5856/24
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 418 972 €
Zysk -81 401 €
Kapitał 500 394 €
Kapitał własny -41 026 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244441140, 0254792055, 0335936807, 0248202361, 0315527344
Nr(y) faksu 0248202363
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 394,092
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 61,129
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,129
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,338
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 43,791
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 332,085
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 69,351
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 69,351
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,113
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,876
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,876
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,237
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 208,621
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 205,688
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,933
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 878
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 878
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 394,092
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -60,516
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 237,358
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 237,358
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 743,074
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,564
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,564
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -965,111
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -965,111
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -81,401
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 454,608
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 305,752
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 295,867
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,885
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 137,549
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,953
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,953
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,312
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,763
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,926
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,595
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,307
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,307
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 418,965
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 418,972
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 418,067
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 897
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 490,861
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68,270
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,417
D. Usług (účtová grupa 51) 152,506
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 239,650
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 176,971
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,735
4. Koszty społeczne (527, 528) 944
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 190
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,960
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,960
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 441
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,427
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -71,889
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 195,874
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,559
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,286
2. Pozostałe koszty (562A) 7,286
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,273
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,552
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -80,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -81,401
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016