Utwórz fakturę

GANT Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.01.2016
Basic information
Nazwa firmy GANT Slovakia
Stan Zniszczono
PIN 35745045
TIN 2020270879
Numer VAT SK2020270879
Data utworzenia 27 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GANT Slovakia
Vlčie Hrdlo 53
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 415 985 €
Zysk -610 572 €
Kapitał 12 363 017 €
Kapitał własny 4 867 568 €
Dane kontaktowe
E-mail info@gant-usa.com
witryna internetowa http://www.gant.com
Telefon(y) +421800194949
Telefon(y) kom. +421914345543, +421914345532, +421914345529, +421914345527, +421914345530, +421914345544, +421914345537, +421914345528, +421914345545, +421901906181, +421914345
Nr(y) faksu 0245527554
Date of updating data: 08.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,111,658
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,726,081
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,057
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 5,057
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,507,458
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,127,591
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 372,413
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,454
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,213,566
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,213,566
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,285,403
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,914,350
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 103,150
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,811,200
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 268,528
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 29,750
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,750
8. Podatek odroczony należności (481A) 238,778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 985,495
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 731,089
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 731,089
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 23,529
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 218,381
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,760
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,736
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 117,030
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,201
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94,829
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 100,174
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 21,649
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 42,762
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 35,763
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,111,658
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,399,648
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 78,523
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 78,523
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,711,697
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,711,697
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -610,572
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,594,381
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 804,874
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 46,587
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 46,587
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 753,644
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,643
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,150,416
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,050,342
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,050,342
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 106,904
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 61,968
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 138,893
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,792,309
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 57,664
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 57,664
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,581,427
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 117,629
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 85,635
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 31,994
Date of updating data: 08.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,283,412
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,415,985
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,992,919
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 129,425
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 132,573
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161,068
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,351,996
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,310,560
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 270,463
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -46,748
D. Usług (účtová grupa 51) 2,097,867
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,006,995
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,417,333
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 490,820
4. Koszty społeczne (527, 528) 98,842
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,142
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 480,227
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 480,227
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 176,078
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,924
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,488
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 63,989
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,490,202
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 228,796
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,263
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13,263
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 215,533
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 910,991
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 121,554
2. Pozostałe koszty (562A) 121,554
O. Walutowe straty (563) 722,582
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 5,674
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61,181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -682,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -618,206
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,634
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,515
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -610,572
Date of updating data: 08.01.2016
Date of updating data: 08.01.2016
 • PIN :35745045 TIN: 2020270879 Numer VAT: SK2020270879
 • Zarejestrowana siedziba: GANT Slovakia, Vlčie Hrdlo 53, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.01.2016Zrušené obchodné meno:
   GANT Slovakia s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie Hrdlo 53 Bratislava 821 07
   26.11.2009Nové obchodné meno:
   GANT Slovakia s. r. o.
   26.07.2006Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 53 Bratislava 821 07
   27.04.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným