Utwórz fakturę

Civest Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Civest Slovakia
PIN 35745223
TIN 2020184034
Numer VAT SK2020184034
Data utworzenia 28 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Civest Slovakia
90873
Továrenská Veľké Leváre
Financial information
Sprzedaż i dochody 853 202 €
Zysk 14 469 €
Kapitał 508 158 €
Kapitał własny 83 662 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.civest.sk
Telefon(y) +421347979723
Nr(y) faksu 0347979729
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 445,536
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 89,053
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 89,053
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,850
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,396
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,219
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,588
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 355,511
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 129,771
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 129,771
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 57
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 57
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 217,374
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 217,207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,207
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 167
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,309
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 747
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,562
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 972
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 972
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 445,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,829
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 742
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,126
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,126
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,534
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71,835
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,301
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,469
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,707
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,788
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 97
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,691
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 344,919
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 180,088
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,088
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 144,350
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,605
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,009
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 971
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 853,202
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 853,202
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 877
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 769,107
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 83,091
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 832,288
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 127
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 612,611
D. Usług (účtová grupa 51) 125,849
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 78,438
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,926
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,247
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,265
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,571
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,146
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,146
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,914
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 114,488
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,015
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,047
2. Pozostałe koszty (562A) 1,047
O. Walutowe straty (563) 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 927
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,015
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,899
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,430
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,430
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,469
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016