Utwórz fakturę

PALIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PALIMA
PIN 35745312
TIN 2020211424
Numer VAT SK2020211424
Data utworzenia 30 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PALIMA
Furdekova súp. 2666
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 068 219 €
Zysk 9 668 €
Kapitał 764 629 €
Kapitał własny 118 847 €
Dane kontaktowe
E-mail mihaelova@bratos.sk
Telefon(y) 0254793216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 828,216
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,426
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,426
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,782
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,644
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 799,790
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 446,737
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 446,737
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 317,051
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 312,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 312,347
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,704
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,002
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,963
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 828,216
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 128,515
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,754
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,754
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 109,453
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 109,453
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,668
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 699,701
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 992
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 992
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 487,907
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 98,977
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,977
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 383,315
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 182
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,794
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,979
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,660
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -448
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) -448
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 211,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,068,219
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,030,565
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,753
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,901
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,040,744
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,933,774
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,366
D. Usług (účtová grupa 51) 29,641
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,128
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,312
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,990
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,826
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,449
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,136
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,136
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,503
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 747
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,475
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 83,537
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,873
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,747
2. Pozostałe koszty (562A) 7,747
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,126
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,873
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,602
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,934
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,934
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,668
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015