Utwórz fakturę

PORT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.10.2015
Basic information
Nazwa firmy PORT SLOVAKIA
PIN 35745410
TIN 2020203944
Numer VAT SK2020203944
Data utworzenia 05 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PORT SLOVAKIA
Radlinského 34
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 231 043 €
Zysk -148 555 €
Kapitał 3 682 532 €
Kapitał własny 2 346 804 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.portslovakia.sk
Telefon(y) +421252497141, +421252623227, +421252623228
Date of updating data: 22.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,583,331
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,577,967
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,577,967
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 360,984
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,120,035
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 93,478
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,470
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,996,297
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 888
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 888
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 454,615
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 454,615
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,615
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,068,759
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,035,031
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,035,031
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,263
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 472,035
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,453
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 440,582
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,067
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,067
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,583,331
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,053,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,194,089
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,194,089
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,555
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,530,014
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,899
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,585
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,314
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 213,352
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,193,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 654,516
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 654,516
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 462,954
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,417
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,656
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,009
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,537
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,682
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,682
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 79,992
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 83
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 83
Date of updating data: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,232,256
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,231,043
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 43,122
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,179,532
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 696
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,693
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,337,917
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 23,062
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,519,684
D. Usług (účtová grupa 51) 1,010,885
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 444,790
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 310,527
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 111,506
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,757
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,568
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 63,720
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 63,720
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,904
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256,304
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -106,874
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 669,023
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,212
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,212
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,212
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,085
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,852
2. Pozostałe koszty (562A) 7,852
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,231
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,873
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -115,747
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,808
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 32,808
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -148,555
Date of updating data: 22.10.2015
Date of updating data: 22.10.2015