Utwórz fakturę

PORT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy PORT SLOVAKIA
PIN 35745410
TIN 2020203944
Numer VAT SK2020203944
Data utworzenia 05 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PORT SLOVAKIA
Radlinského 34
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 636 298 €
Zysk 273 651 €
Kapitał 3 682 532 €
Kapitał własny 2 346 804 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.portslovakia.sk
Telefon(y) +421252497141, +421252623227, +421252623228
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,210,565
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,699,205
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,699,205
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 360,984
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,187,261
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 145,840
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,120
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,504,841
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 108,197
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 466
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 20,600
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 87,131
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 367,857
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 367,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 367,857
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,262,718
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,256,953
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,256,953
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 766,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 48,578
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 717,491
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,519
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,519
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,210,565
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,326,885
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,045,534
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,045,534
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,651
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,883,000
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 52,806
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 9,779
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 9,779
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,646
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 23,381
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 200,020
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,503,432
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 921,871
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921,871
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 462,820
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,450
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,359
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,444
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,488
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,746
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,586
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,160
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,996
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 680
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 180
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 500
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,602,488
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,636,298
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,969
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,571,519
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 20,600
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,899
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,311
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,268,971
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 23,984
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,422,232
D. Usług (účtová grupa 51) 1,232,075
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 444,631
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 314,042
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 109,313
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,276
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,293
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 82,646
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 82,646
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,853
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,257
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 367,327
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 944,797
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,395
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,264
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,264
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 131
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,959
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,615
2. Pozostałe koszty (562A) 7,615
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,344
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,564
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 358,763
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 85,112
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 85,112
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 273,651
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016