Utwórz fakturę

VIPER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Nazwa firmy VIPER
PIN 35745428
TIN 2020270967
Numer VAT SK2020270967
Data utworzenia 05 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIPER
Betliarska 12
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 898 466 €
Zysk -3 900 €
Kapitał 694 257 €
Kapitał własny 166 017 €
Dane kontaktowe
E-mail bartalosova@viper.sk
Telefon(y) 0905324306
Telefon(y) kom. 0905324306
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,196,300
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 216
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 216
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,533,918
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,746,041
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,624,179
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,624,179
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 121,862
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 13,801
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 13,801
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 774,076
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,028
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 768,048
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 662,166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 618,516
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 43,650
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,196,300
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,117
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 158,714
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158,714
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,900
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,379,247
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,803
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,803
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,377,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,721,364
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,721,364
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -186,433
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,629
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,625
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 814,433
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,826
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 654,936
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,936
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 650,000
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,732,910
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,898,466
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 555,629
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,177,282
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,555
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,877,621
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 491,982
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,757
D. Usług (účtová grupa 51) 5,290,946
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,537
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,692
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,522
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,028
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,547
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,547
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,974
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -277
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,913
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,845
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -55,774
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,952,543
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 4,950,120
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,423
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,423
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,972,645
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 4,950,120
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,661
2. Pozostałe koszty (562A) 13,661
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,860
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,102
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 743
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,643
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,643
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,900
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016