Utwórz fakturę

HOBAS SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy HOBAS SK
PIN 35745797
TIN 2020230146
Numer VAT SK2020230146
Data utworzenia 12 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOBAS SK
Vajnorská 136
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 350 881 €
Zysk 26 222 €
Kapitał 1 101 806 €
Kapitał własny 37 302 €
Dane kontaktowe
E-mail hobas.slovakia@hobas.com
witryna internetowa http://www.hobas.com
Telefon(y) kom. +421911300652
Nr(y) faksu 0244631162
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 932,663
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,879
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,879
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,879
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 888,000
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,332
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,332
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,349
8. Podatek odroczony należności (481A) 8,349
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 811,285
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 795,295
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 795,295
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,990
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,034
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,694
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,340
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 784
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 784
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 932,663
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,084
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 118,559
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 118,559
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,222
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 780,386
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,017
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 9,398
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 619
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,680
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 723,921
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 680,069
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 605,385
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,215
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,797
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,283
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,557
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 44,768
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,036
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 33,732
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 193
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 193
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,285,010
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,350,881
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,233,858
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,152
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,721
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,306,573
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,805,666
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,391
D. Usług (účtová grupa 51) 162,100
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 204,686
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,106
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,873
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,707
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,706
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,627
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,627
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,451
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,946
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 44,308
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 294,853
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -89
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) -89
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) -89
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,813
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,420
2. Pozostałe koszty (562A) 1,420
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 393
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,902
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,406
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,184
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,828
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,644
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,222
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016