Utwórz fakturę

BUSINESS LEASE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy BUSINESS LEASE SLOVAKIA
PIN 35745843
TIN 2020211468
Numer VAT SK2020211468
Data utworzenia 13 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BUSINESS LEASE SLOVAKIA
City Business Center, Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 397 291 €
Zysk 1 550 045 €
Kapitał 38 462 153 €
Kapitał własny 5 989 482 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258103810, 04258103810
Nr(y) faksu 0258103811
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,891,709
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,088,883
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,088,883
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,915,279
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 173,604
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,046,703
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,730
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,730
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 166,064
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166,064
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,584,010
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,239,941
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,239,941
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261,761
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 82,308
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 294,899
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,968
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 289,931
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 756,123
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 175,406
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 579,496
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,891,709
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,422,557
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 34,688
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 34,688
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,505,885
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,505,885
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,550,045
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,407,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 939,311
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,738
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 918,573
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,849,883
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,849,883
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 20,000,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,350,554
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,156,246
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,498
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,114,748
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 97,987
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,611
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,710
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 517,318
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 53,431
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 463,887
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,750,700
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 61,386
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 44,574
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 16,812
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,397,291
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,397,291
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,995,348
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,386,742
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,316,716
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,698,485
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,889,108
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,995,996
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,785
D. Usług (účtová grupa 51) 3,729,356
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,546,232
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,234,454
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 277,937
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,841
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 444,319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,205,471
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,205,471
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,091,275
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,456
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,793,218
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,508,183
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,594,953
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,523
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22,422
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22,422
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 600,696
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 536,575
2. Pozostałe koszty (562A) 536,575
O. Walutowe straty (563) 4,043
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 34,482
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,596
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -578,173
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,930,010
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 379,965
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 98,374
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 281,591
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,550,045
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016