Utwórz fakturę

NOVA 2000 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy NOVA 2000
PIN 35746033
TIN 2020211435
Data utworzenia 14 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVA 2000
Segnerova 5
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 524 €
Zysk 304 €
Kapitał 11 732 €
Kapitał własny 10 944 €
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,663
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,175
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,175
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 281
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,545
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,349
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,304
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 300
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,004
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 384
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 620
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,184
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,184
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,663
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,779
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,172
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,981
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,809
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 304
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,884
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,884
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,404
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,404
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,524
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,524
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,520
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,622
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 783
D. Usług (účtová grupa 51) 1,299
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 74
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 466
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 466
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 902
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,438
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 784
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 304
Date of updating data: 29.06.2016
Files
4235718.tif
Date of updating data: 29.06.2016