Utwórz fakturę

Spelex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Spelex
PIN 35746190
TIN 2020252322
Numer VAT SK2020252322
Data utworzenia 15 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Spelex
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 747 €
Zysk -4 710 €
Kapitał 59 729 €
Kapitał własny -5 117 €
Dane kontaktowe
E-mail spelex@spelex.sk
Telefon(y) 0253631122
Nr(y) faksu 0253631123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 61,459
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 61,281
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 56,842
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 56,842
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,885
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,825
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,825
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 554
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 370
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 184
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 178
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 61,459
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,827
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 60,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 60,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -65,117
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -65,117
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,710
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,286
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 141
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 141
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 9,560
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,666
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,485
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,488
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 354
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 487
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,852
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,919
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 121,749
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 121,747
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 110,822
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,925
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,236
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 87,098
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 224
D. Usług (účtová grupa 51) 17,658
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,078
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,480
4. Koszty społeczne (527, 528) 818
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 107
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,489
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,767
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,261
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,710
2. Pozostałe koszty (562A) 1,710
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 551
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,261
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,750
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,710
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015