Utwórz fakturę

A&T Transport - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy A&T Transport
PIN 35746211
TIN 2020271077
Numer VAT SK2020271077
Data utworzenia 15 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A&T Transport
02355
Vysoká nad Kysucou
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 161 977 €
Zysk -165 246 €
Kapitał 1 130 099 €
Kapitał własny 66 104 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0915692589
Telefon(y) kom. 0915692589
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 702,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 259,970
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 229,958
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 229,958
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 30,012
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 30,012
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 400,879
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,240
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,240
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 376,620
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 279,605
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,605
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,296
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82,658
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,061
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,019
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 148
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,871
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 41,792
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 36,628
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,164
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 702,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 192,453
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 400,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,054
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 27,054
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 12
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 12
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -569,367
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -569,367
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,246
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 510,188
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 208,479
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,959
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 204,520
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 298,422
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 206,741
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,741
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,206
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,683
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 359
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,287
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,287
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,136,477
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,161,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 222,559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 898,122
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 662
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,634
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,276,311
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 222,220
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 305,519
D. Usług (účtová grupa 51) 554,036
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 107,549
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,340
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,522
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,687
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,548
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 66,252
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 66,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,187
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -114,334
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,568
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,673
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 709
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 709
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 918
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 46
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49,705
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,608
2. Pozostałe koszty (562A) 22,608
O. Walutowe straty (563) 4,153
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,944
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48,032
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -162,366
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -165,246
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016