Utwórz fakturę

FINANSO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINANSO
PIN 35746319
TIN 2021413999
Numer VAT SK2021413999
Data utworzenia 04 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINANSO
Belinského 21
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 578 €
Zysk 5 112 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 339,693
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,951
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 95,951
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 63,860
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,091
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 243,198
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 200,356
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,116
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,116
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 240
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 195,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,842
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41,437
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,405
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 544
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 339,693
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,570
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 477
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 477
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,798
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,798
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,112
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 342,012
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 68,183
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,583
11. Długoterminowe zobowiązania pochodne operacji (373A, 377A) 66,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 273,829
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,061
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,061
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 216,984
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 156
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 87
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -459
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 251
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,578
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,360
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 218
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,543
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,125
D. Usług (účtová grupa 51) 33,481
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,877
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,117
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 760
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 737
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,290
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,290
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,965
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11,246
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,850
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 26,850
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 190
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 190
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 26,660
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,695
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,583
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,583
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015