Utwórz fakturę

SIAD Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy SIAD Slovakia
PIN 35746343
TIN 2020220191
Numer VAT SK2020220191
Data utworzenia 11 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIAD Slovakia
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 578 518 €
Zysk 365 334 €
Kapitał 7 127 915 €
Kapitał własny 5 891 815 €
Dane kontaktowe
E-mail siad@siad.sk
witryna internetowa http://www.siad.sk
Telefon(y) +421244460347, +421244460348, +421244635033, +421244635032
Telefon(y) kom. +421911563221, +421911654214, +421903654204, +421903654205, +421911544821, +421903654201, +421911654201, +421903654211, +421902591000, +421911654213, +421903654
Nr(y) faksu 0244460348
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,294,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,119,668
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,119,668
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 592,014
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 66,955
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,379,207
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 81,492
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 0
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,160,620
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 197,455
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 0
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 197,455
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,066,531
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,066,531
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,066,531
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 896,634
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,497
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 885,137
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,576
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,576
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,294,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,257,149
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,974,905
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,974,905
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,305
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 10,305
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -93,395
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -93,395
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 365,334
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 999,833
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 329,614
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,596
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 320,018
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 651,620
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 447,990
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 297,447
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,543
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,544
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,713
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,947
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,426
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,599
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,599
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,882
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 37,882
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,578,586
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,578,518
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,287,804
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,240,139
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 44,268
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,307
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,088,932
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,796,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,305
D. Usług (účtová grupa 51) 926,856
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 839,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 660,228
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 169,613
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,732
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,236
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 350,485
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 350,485
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,499
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 60,582
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,528
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 489,586
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,742,914
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 68
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 68
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,436
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,073
2. Pozostałe koszty (562A) 1,073
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,356
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 483,218
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 117,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 47,431
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 70,453
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 365,334
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016