Utwórz fakturę

SENETUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SENETUS
PIN 35746521
TIN 2020252520
Numer VAT SK2020252520
Data utworzenia 26 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SENETUS
Tobrucká ul. 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 966 944 €
Zysk 127 584 €
Dane kontaktowe
E-mail rec@hotelmarrols.sk
Telefon(y) 0257784600, 00257784242
Nr(y) faksu 0257784601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,332,322
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,177,712
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,564
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 856
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 19,708
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,157,148
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 50,401
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,999,573
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,568
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,606
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 130,380
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,031
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 38,031
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,351
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 49,434
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,434
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,917
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,998
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,185
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,813
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,230
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 536
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,694
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,332,322
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 568,560
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 258,409
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 258,409
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 127,584
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,742,548
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,544,784
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,349,552
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,738
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,041
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 184,453
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 385,425
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84,712
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,712
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 196,004
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 33,148
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,181
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,030
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,350
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,539
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,539
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,800
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 769,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21,214
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 19,441
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,773
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,945,479
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,966,944
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,945,479
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 11,346
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 102
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,017
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,785,686
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 446,502
D. Usług (účtová grupa 51) 495,428
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 607,187
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 453,290
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 138,909
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,988
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,769
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 204,762
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 204,762
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 102
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 620
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,316
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 181,258
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,014,895
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,458
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,210
2. Pozostałe koszty (562A) 10,210
O. Walutowe straty (563) 1,379
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,869
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,389
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 167,869
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 40,285
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,208
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 19,077
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 127,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015