Utwórz fakturę

S.O.F.I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Nazwa firmy S.O.F.I.
PIN 35746581
TIN 2020252762
Numer VAT SK2020252762
Data utworzenia 25 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.O.F.I.
Koceľova 17
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 238 362 €
Zysk 1 179 €
Dane kontaktowe
E-mail sofi@sofionline.sk
Telefon(y) 0255564843
Nr(y) faksu 0255564843
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 611,742
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,743
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,743
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,743
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 490,216
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 206,149
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,985
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 198,164
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 273,848
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 272,994
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272,994
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 255
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 599
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,219
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,201
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 114,783
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 114,783
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 611,742
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -150,854
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -159,336
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,960
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -182,296
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,179
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,336
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 130
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 13,206
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 583
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 583
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 750,820
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 324,901
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 324,901
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 313,835
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,042
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,848
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,194
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -2,143
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 578
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) -2,721
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 238,362
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 237,767
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,205
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 82,666
D. Usług (účtová grupa 51) 132,145
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,475
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,206
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,950
4. Koszty społeczne (527, 528) 319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,267
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,075
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,075
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 577
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,157
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,956
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 127
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 127
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 127
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,772
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 238
2. Pozostałe koszty (562A) 238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,534
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,645
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,512
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 333
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 333
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,179
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016