Utwórz fakturę

CCS - Cargo Customs Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy CCS - Cargo Customs Service
PIN 35746793
TIN 2020252729
Numer VAT SK2020252729
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CCS - Cargo Customs Service
Gajova 13
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 178 161 €
Zysk 1 192 398 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421940424769, +421940424770, +421940424771, +421948071540, +421948071542, +421948071543, +421948071544, +421948071545, +421948071546, +421948071547, +421948071
Nr(y) faksu 0260103302, 0268245404
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,131,357
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,899,371
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 42,559
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 30,181
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 12,378
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,856,812
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,038,563
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,589,106
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,740,198
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 488,945
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,057,629
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 93,961
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 92,721
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,240
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,910,881
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,711,505
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,711,505
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 199,376
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,787
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50,250
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,537
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 174,357
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 94,743
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 79,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,131,357
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,223,444
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 877,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,146,743
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,146,743
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,192,398
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,893,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 106,306
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 51,995
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 16,164
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 38,147
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,580,932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,990,698
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,043,818
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,043,818
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 26,305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 347,941
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 202,571
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 314,719
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 14,729
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,615
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 195,022
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 159,422
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 35,600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,020,342
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,613
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 14,607
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,393,759
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,178,161
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 88,543
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,305,217
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,104
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 295,450
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 485,847
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,329,381
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 77,101
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,305,973
D. Usług (účtová grupa 51) 5,660,446
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,725,407
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,884,863
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,637,690
4. Koszty społeczne (527, 528) 202,854
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 138,358
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,975,487
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,975,487
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 71,755
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 864
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 373,990
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,848,780
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,353,344
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,942
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,942
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 251,144
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 123,280
2. Pozostałe koszty (562A) 123,280
O. Walutowe straty (563) 2,773
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 99,730
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,361
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -249,202
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,599,578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 407,180
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 435,330
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -28,150
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,192,398
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016