Utwórz fakturę

DEVELOR Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DEVELOR Slovakia
PIN 35746955
TIN 2021387027
Numer VAT SK2021387027
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEVELOR Slovakia
Krasovského 13
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 893 458 €
Zysk 2 820 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.develor.sk
Telefon(y) kom. +421903925899, +421902954414, +421902954100, +421902954103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 644,479
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,301
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 39,101
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,101
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 200
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 604,656
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 545,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 533,297
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 533,297
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 9,897
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 172
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,084
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 59,206
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,194
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,012
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 522
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 522
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 644,479
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,302
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 74,891
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -87,193
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,820
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 647,322
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 533,364
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 506,020
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 506,020
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 27,344
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,374
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,658
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,658
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 41,012
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,581
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,872
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,380
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,871
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,195
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,195
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 26,389
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 890,873
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 893,458
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 136
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 890,737
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,585
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,469
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,869
D. Usług (účtová grupa 51) 707,045
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,960
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 81,362
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,542
4. Koszty społeczne (527, 528) 56
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,413
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,413
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,829
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,989
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 151,959
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 273
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 272
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,562
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,059
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,059
O. Walutowe straty (563) -42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,545
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,289
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,700
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015