Utwórz fakturę

NEURÓN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Nazwa firmy NEURÓN
Stan W likwidacji
PIN 35747200
TIN 2021389117
Data utworzenia 03 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NEURÓN
Vážska 19
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 182 €
Zysk 5 519 €
Kapitał 22 279 €
Kapitał własny 6 153 €
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,925
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,377
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,377
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,377
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,277
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,297
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,297
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,297
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,980
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,271
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,271
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,925
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,672
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 46,066
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -47,216
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -47,216
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,519
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 485
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 485
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,469
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,371
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,075
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,299
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,299
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 81,742
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 82,182
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 440
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,064
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,148
D. Usług (účtová grupa 51) 11,696
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,271
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,373
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,698
4. Koszty społeczne (527, 528) 200
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,902
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,902
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,736
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,118
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 59,898
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 119
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 119
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -119
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,999
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,519
Date of updating data: 26.01.2016
Files
4273110.tif
Date of updating data: 26.01.2016