Utwórz fakturę

PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
PIN 35747471
TIN 2020230234
Numer VAT SK2020230234
Data utworzenia 09 czerwiec 1998
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 263 402 €
Zysk 2 559 515 €
Kapitał 9 675 000 €
Kapitał własny 2 848 352 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249237355
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,203,985
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,214,035
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,338,022
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 690,742
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,109,291
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,181
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 60,618
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 466,190
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,876,013
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,696,813
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 179,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,982,593
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,010,943
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 442,887
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,887
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 2,553,217
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,646
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,193
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,971,650
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,427
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,968,223
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,357
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,357
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,203,985
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,407,878
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 57,631
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 57,631
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 349,050
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,899
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,899
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,432,783
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,439,887
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,104
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,559,515
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,796,107
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,710
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,302
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 408
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,788,397
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,137
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,137
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,726,584
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 195
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 108
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,822
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,551
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 263,390
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 263,402
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 263,390
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,038
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,651
D. Usług (účtová grupa 51) 95,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,514
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,608
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 889
4. Koszty społeczne (527, 528) 17
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,268
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 109,559
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 109,559
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,811
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,364
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 148,504
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,558,475
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,553,217
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 2,553,217
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,258
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,258
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,225
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
O. Walutowe straty (563) 105
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,554,250
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,567,614
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,099
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,099
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,559,515
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016