Utwórz fakturę

XLINEBUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy XLINEBUS
Stan W likwidacji
PIN 35747501
TIN 2021413317
Numer VAT SK2021413317
Data utworzenia 11 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba XLINEBUS
Prídavková 16
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 473 374 €
Zysk 16 032 €
Kapitał 619 779 €
Kapitał własny 98 714 €
Dane kontaktowe
E-mail xlinebus@xlinebus.sk
Telefon(y) 0905856856
Telefon(y) kom. 0905856856
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 475,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 336,646
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 336,646
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 330,174
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,472
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 134,903
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 94,627
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,965
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,965
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,821
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 841
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,276
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,274
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,728
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,728
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 475,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,745
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 197,859
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -106,449
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -106,449
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,032
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 360,532
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 300,581
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 189
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 300,392
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 56,116
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,835
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -222
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -222
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,939
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 387
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 519
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,077
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 473,378
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 473,374
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 40
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 473,334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 404,638
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 34
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 101,646
D. Usług (účtová grupa 51) 159,809
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,617
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,563
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,033
4. Koszty społeczne (527, 528) 21
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,580
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 124,869
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 124,869
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 68,736
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 211,885
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 51,747
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,648
2. Pozostałe koszty (562A) 29,648
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,099
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -51,743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,993
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015